ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
на администратора на divanova.org

1. ОБЩА ЧАСТ

1.1 Администраторът (наричн по-долу навсякъде „Администратора“) на сайта divanova.org (наричан по-долу навсякъде „Sайта“) с данни за контакт, посочени в т. 11 по-долу, Ви предоставя („на Вас“) информационна услуга (наричана по-долу „Услугата“) по достъп до Сайта. В настоящата Политика за поверителност са разяснява стандартната практика на Администратора във връзка със събирането, използването и оповестяването на определена информация, включително и на личните Ви данни, при предоставяне на Услугата. Тази Политика служи за информиране относно администрирането на Вашите лични данни, като гарантира, че ще се отнесем към тях с необходимата грижа и в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни при предоставяне на Услугата.

1.2 Трябва да се чувствате спокойни по отношение на предоставените на Администратора лични данни. Администратора е предприел необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантира, че личните Ви данни са защитени срещу неоторизиран достъп, неразрешено използване, модификация и изтриване.

 

2. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1 Адмиснитраторът администратор на обработваните от него личните данни, по смисъла на чл. 7, т. 4 от ОРЗД. Информация за връзка с нас може да намерите в т. 11 по-долу.

 

3. В КОИ СЛУЧАИ АДМИНСИТРАТОРЪТ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ?

Администраторът събира лични данни при ползване от Ваша страна на Услугата, например – данни попълнени от Вас във форма за контакт, налична на Сайта.

 

4. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА АДМИНИСТРАТОРА?

Няякои данни се събират автоматично и/или с Вашето изрично съгласие от IT системите на Сайта при Ваше посещение на Сайта (това е преимуществено техническа информация, като вид на интернет-браузъра, операционна система или време, прекарано в Сайта). Админситраторът събира, също така и друга информация с оглед необходимостта от управляванее на отношенията между Вас и Администратора.

 

5. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД СЕ СЪХРАНЯВАТ ДАННИТЕ?

Администратора съхранява Вашите лични данни само доколкото това е необходимо предвид целите на администрирането, тоест – за целите на предоставянето на Услугата. Извън обхвата на съхранение по предходното изречение, Ваши лични данни ще бъдат съхранявани и в случай, че е налице законово задължение за това, или с цел съблюдаване на законни интереси на Администратора, напр. – в случай на неприключили съдебни процесуални действия.

6. ЗАЩО СЕ АДМИНИСТРИРАТ ВАШИТЕ ДАННИ?

6.1 Администраторът администрира Вашите лични данни за различни цели, главно за да предоставя, управлява, развива и персонализира Услугата и съответните функционалности, да управлява клиентските взаимоотношения с Вас, както и за да отговори на изискванията за сигурност и останалите законови изисквания. Личните Ви данни могат да послужат за основа за извършването на пазарни и клиентски анализи, пазарни проучвания, статистически анализи, мониторинг на бизнес дейността, както и за бизнес и методическо развитие на Администратора.

6.2 Администраторът също администрира Вашите лични данни, за да предоставя по-добри и персонализирани оферти и услуги. Личните данни могат да бъдат обработвани, присъединявани, сегментирани и анализирани, за да може чрез целенасочен маркетинг да предоставя информация, предложения или препоръки по отношение на предлаганите от Администратора информационни услуги, които да бъдат съобразени с Вашите предпочитания, поведение, потребности или начин на живот.

6.3 В допълнение към гореизложеното, Вашите лични данни са обект на обработка с цел предотвратяване, разкриване и разследване на евентуални забранени или незаконосъобразни дейности, включително измама.

 

7. КАКВА Е ПРАВНАТА ОСНОВА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ДАННИТЕ?

7.1 По-голямата част от обработваните лични данни, са необходими за да може Администраторът да предостави и администрира Услугата. Такъв е и случаят, когато Администратора администрира, наред с другото, Вашите данни за контакт, като напр. Вашия имейл адрес или телефонен номер.

7.2 Част от обработваните личните данни се администрират на основата на постигане на баланс на интереси, т.е. интересът на Администратора по отношение на администрирането на данните надделява над евентуалното въздействие и риск, които администрирането на данните може да окаже върху Вас.

7.3 До степента, в която администрирането на данните се извършва на основата на дадено съгласие, Вие доброволно можете да дадете такова съгласие, по всяко време, изцяло или частично, както и да оттеглите Вашето съгласие. В случай, че решите да оттеглите съгласието си, а същевременно за целите на администриране на данните е необходимо такова съгласие, администрирането се извършва в съответствие с последното дадено от Вас съгласие.

 

8. СИГУРНОСТ И ЦЯЛОСТНОСТ НА ДАННИТЕ

8.1. Сигурността, целостта и поверителността на Вашите лични данни са важни за нас. Внедрили сме мерки за техническа, административна и физическа сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни срещу неоторизирано оповестяване, използване и промени. Периодично преглеждаме нашите процедури за сигурност, за да преценим необходимостта от прилагане на допълнителни мерки или да направим технически подобрения на съществуващите процедури. Моля, имайте предвид, че въпреки полаганите от наша страна големи усилия, малко са мерките за сигурност, които са напълно непробиваеми, и затова Ви молим да ни информирате незабавно за всякакви подозрителни действия, които сте забелязали в процеса на ползване на Услугата.

8.2. Сайтът бива хостван на външшен спрямо Администратора сървър, а имено, сървъра на следното лице:

Biohost
Op de Barg 12
24367 Osterby
Germaniya
телефон: 04351 8507999
Email: info@biohost.de

 

9. НА КОГО АДМИНИСТРАТОРА ПРЕДОСТАВЯ ДАННИТЕ?

9.1 Администраторът има също да оповести лични данни с предоставянето им на дружества, администриращи личните данни от негово име, като напр. Посочената в т. 8 хотинг-компания, доставчици на ИТ системи, фирми за обслужване на клиенти и свързани лица. При предоставяне на лични данни на такива дружества, Администраторът сключва договори за администриране на данните, за да гарантира поддържането на високо ниво на сигурност на Вашите лични данни.

9.3 Личните данни могат да бъдат оповестявани, ако е необходимо, за да бъдат спазени законовите изисквания или изисквания от страна на компетентните държавни органи за разкриване, предотвратяване или сигнализиране за евентуална измама и други въпроси, касаещи сигурността, или технически въпроси.

9.4 Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени или съхранявани в държава извън ЕС/ЕИП. В случай, че Вашите лични данни бъдат прехвърлени или съхранявани извън ЕС/ЕИП, ще бъдат взети специални мерки за сигурност, за да се гарантира, че такова прехвърляне се извършва в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, например чрез използване на договори за прехвърляне на данни, включващи стандартизирани клаузи за прехвърлянето на данните по образец, одобрен от Европейската комисия, наличен на уебсайта на Европейската комисия.

9.5 На нашия уебсайт са интегрирани бутони за дарения на услугата PayPal. Ако имате акаунт в PayPal и желаете да направите дарение, можете да го сторите, като кликнете върху съответния бутон. При използване на бутона за дарение на PayPal се установява връзка между вашия браузър и сървъра на PayPal. По този начин PayPal получава информация, че сте посетили нашия сайт с вашия IP адрес. При този процес данните се предават и на PayPal. Бихме искали да отбележим, че ние, като доставчик на нашия уебсайт, не знаем за съдържанието на предадените данни или за тяхното използване от PayPal. Можете да намерите повече информация за това в политиката за поверителност на PayPal.

10. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност подлежи на периодичен преглед. В случай, че Администраторът направи значителни промени в Политиката за поверителност, Администраторът ще Ви уведоми по подходящ начин преди промените да влязат в сила. Политиката за поверителност се публикува на Сайта. Когато за дадена промяна е необходимо Вашето съгласие, Администраторът ще поиска отново съгласието Ви.

 

11. ПРАВО ЗА ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРЕКЦИИ И ДР.

11.1 Имате право безплатно да получавате следната информация относно, наред с другото: личните Ви данни, които Администраторът обработва, както и за какви цели Администраторът обработва Вашите лични данни – т. нар. извлечение от записите ни, искането за което трябва да бъде направено в писмена форма и да бъде подписано от Вас.

11.2 Също имате право да поискате коригирane, псевдонимизация или изтриване на неточни, подвеждащи или непълни данни. Имате право и да поискате от Администратора да ограничи обхвата на администриране на личните Ви данни, както и да възразите срещу администрирането. Освен това може да упражните Вашето право на преносимост на данните, което означава, че имате правото да получите администрираните лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат.

11.3 Молим да обърнете внимание, че някои от горепосочените права могат да се упражняват само в определени ситуации, напр. правото на преносимост на данните, което се прилага само когато администрирането на данните се извършва въз основа на споразумение или съгласие, както и когато администрирането се извършва по автоматизиран начин. В случай, че имате въпроси относно начина, по който Администратора администрира Вашите лични данни, желаете да упражните някое от Вашите права или да научите повече за правата, можете да се свържете с нас на адресите по-долу.

Диана Иванова
Schillerstrasse 7
53489 Bad Bodendorf
Germaniya

телефон: 0049172 3896936
E-mail: dianaiwanowa@t-online.de

11.4 Имате право да подадете оплакване пред компетентните органи, ако считате, че Вашите лични данни се администрират в разрез с приложимото законодателство за защита на личните данни.

Утвърдила: Диана Иванова, в качеството си на Администратор на сайта divanova.org, 20.10.2022 г.

 

12. Бюлетин

Ако желаете да получавате бюлетина, предлаган на уебсайта, ние изискваме от вас адрес на електронна поща, както и информация, която ни позволява да проверим дали сте собственик на предоставения адрес на електронна поща и дали сте съгласни да получавате бюлетина. Други данни няма да бъдат събирани или ще бъдат събирани само на доброволна основа. Ние използваме тези данни единствено за изпращане на исканата информация и не ги предоставяме на трети страни.

Обработката на данните, въведени във формуляра за регистрация за бюлетина, се основава изключително на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква “а” от DSGVO). Можете да оттеглите съгласието си за съхранение на данните, имейл адреса и използването им за изпращане на бюлетина по всяко време, например чрез връзката “Отписване” в бюлетина. Законосъобразността на вече извършените операции по обработване на данни остава незасегната от оттеглянето.

Данните, които ни предоставяте за целите на получаването на бюлетина, ще бъдат съхранявани от нас или от доставчика на услуги за бюлетини, докато не се отпишете от бюлетина, и ще бъдат изтрити от списъка за разпространение на бюлетини, след като се отпишете от бюлетина или след като целта е отпаднала. Запазваме си правото да изтриваме или блокираме имейл адреси от нашия списък за разпространение на бюлетини по собствена преценка в рамките на нашия легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO.

Данните, които са били съхранявани от нас за други цели, остават незасегнати от това.
След като се отпишете от списъка за разпространение на бюлетини, вашият имейл адрес ще бъде съхранен от нас или от доставчика на услуги за бюлетини в черен списък, ако е необходимо, за да се предотврати изпращането на бъдещи писма. Данните от черния списък ще се използват само за тази цел и няма да бъдат обединявани с други данни. Това обслужва както Вашия интерес, така и нашия интерес да спазваме законовите изисквания при изпращането на бюлетини (легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква “е” от DSGVO). Съхранението в черния списък не е ограничено във времето. Можете да възразите срещу съхранението, ако вашите интереси надделяват над нашия легитимен интерес.

 

MailerLite

Този уебсайт използва MailerLite за изпращане на бюлетини. Доставчикът е UAB “MailerLite”, J. Basanaviciaus 15, LT-03108 Вилнюс, Литва (наричана по-долу “MailerLite”).
MailerLite е услуга, с която, наред с други неща, може да се организира и анализира изпращането на бюлетини. Данните, които въвеждате с цел получаване на бюлетини, се съхраняват на сървърите на MailerLite.
Ако не желаете MailerLite да анализира данните ви, трябва да се отпишете от бюлетина. За тази цел предоставяме съответната връзка във всяко съобщение на бюлетина.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЧРЕЗ MAILERLITE
С помощта на MailerLite е възможно да анализираме нашите кампании за бюлетини. Например можем да видим дали е било отворено съобщение за бюлетин и кои връзки, ако има такива, са били щракнати. По този начин можем да определим, наред с други неща, кои връзки са били кликвани особено често.
Можем също така да видим дали след отварянето/кликането са извършени определени предварително определени действия (коефициент на преобразуване). Например, можем да видим дали сте направили покупка, след като сте кликнали върху бюлетина.
MailerLite също така ни позволява да разделяме (“групираме”) получателите на бюлетина според различни категории. Например получателите на бюлетини могат да бъдат разделени по възраст, пол или местоживеене. По този начин бюлетините могат да бъдат по-добре адаптирани към съответните целеви групи.
За подробна информация относно функциите на MailerLite вижте следната връзка: https://www.mailerlite.com/features.
Политиката за поверителност на MailerLite можете да намерите на адрес: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ

Обработката на данни се основава на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от DSGVO). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време и за в бъдеще.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Данните, които ни предоставяте за целите на получаването на бюлетина, ще бъдат съхранявани от нас или от доставчика на услуги за бюлетини, докато не се отпишете от бюлетина, и ще бъдат изтрити от списъка за разпространение на бюлетини след отписване от бюлетина или след като целта е отпаднала. Запазваме си правото да изтриваме или блокираме имейл адреси от нашия списък за разпространение на бюлетини по собствена преценка в рамките на нашия легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. Данните, които са били съхранявани от нас за други цели, остават незасегнати от това.
След като се отпишете от списъка за разпространение на бюлетини, вашият имейл адрес ще бъде съхранен от нас или от доставчика на услуги за бюлетини в черен списък, ако е необходимо, за да се предотврати изпращането на бъдещи писма.

ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКИ

Сключихме споразумение за обработка на поръчки (AVV) с горепосочения доставчик. Това е договор, изискван от закона за защита на данните, който гарантира, че този доставчик обработва личните данни на посетителите на нашия уебсайт само в съответствие с нашите инструкции и в съответствие с DSGVO.

divanova